काहीच नको मला तुझ्याकडून, बस फक्त एवढं लक्षात ठेव… तू माझी होतीस, माझी आहेस, आणि माझीच राहशील.

 
0

काहीच नको मला तुझ्याकडून, बस फक्त एवढं लक्षात ठेव… तू माझी होतीस, माझी आहेस, आणि माझीच राहशील.