जयोस्तुते जयोस्तुते श्री महन्मंगले शिवास्पदे शुभदे, स्वतंत्रते भगवती त्वामहम्, यशोयुतां वंदे

 
0

जयोस्तुते जयोस्तुते श्री महन्मंगले शिवास्पदे शुभदे, स्वतंत्रते भगवती त्वामहम्, यशोयुतां वंदे