पावसाच्या थेंबासारखी, तु ही घसरशील, आणि, माझ्या सोबत भिजण्यासाठी, एकदातरी, छत्री मुद्दाम घरी विसरशील…

 
0

पावसाच्या थेंबासारखी, तु ही घसरशील, आणि, माझ्या सोबत भिजण्यासाठी, एकदातरी, छत्री मुद्दाम घरी विसरशील…